Our Management

                                                    MANAGEMENT

                   MR.NRK BABU                           PRESIDENT

               MRS.GOWRI BHASKARAN        VICE PRESIDENT

               MRS.GOWRI JEGADESAN           SECRETARY

   MRS.MANIMEKALAI RAJASEKAR      TREASURER

                  MRS.K.BHANUMATHI                  PRNICIPAL (CBSE)

                  MRS.R.SARASWATHI                    PRINCIPAL (NURSERY & PRIMARY)